Het eigendomsvoorbehoud

Smit en Smit Advocaten

Wanneer u goederen levert, wilt u zeker weten dat u ook wordt betaald. Het is vaak niet haalbaar of ongebruikelijk om vooraf of bij levering te laten betalen. Een eigendoms­voorbehoud biedt in die situatie uitkomst. Het eigendomsvoorbehoud geeft u de mogelijkheid om de geleverde goederen op te eisen wanneer de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.

Wanneer u een eigendomsvoorbehoud bedingt, blijft u eigenaar van de goederen totdat die goederen  zijn betaald. Betaalt de afnemer de koopsom, dan wordt hij eigenaar. Betaalt hij niet, dan blijft u eigenaar.

Van belang is dat u het eigendomsvoorbehoud vastlegt in de koopovereenkomst of opneemt in uw algemene voorwaarden. Let in dat geval goed op dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst en dat die voorafgaand aan de koopovereenkomst aan de afnemer ter hand zijn gesteld. Doet u dit niet, dan kunnen de algemene voorwaarden worden vernietigd (lees: ze hebben dan geen gelding) en kunt u geen beroep meer doen op uw eigendomsvoorbehoud.

Het verdient dus aanbeveling een offerte uit te brengen, waarin expliciet is opgenomen dat algemene voorwaarden van toepassing zijn en de algemene voorwaarden bij de offerte te voegen en die met de offerte voor akkoord te laten ondertekenen.

Eigendom verliezen

Het eigendomsvoor­behoud geeft echter geen garantie op het eigendom totdat de koopsom is betaald. Er zijn gevallen denkbaar waarin u toch het eigendom van uw goederen verliest. U verliest bijvoorbeeld het eigendom van vleesproducten als die zijn verwerkt in een ander (vlees)product. Ook wanneer de door u geleverde goederen worden vermengd met goederen van anderen, kunt u het eigendom van uw goederen verliezen.

Stel dat u vleesproducten verkoopt onder eigendom­svoorbehoud en die vleesproducten worden door de afnemer opgeslagen waar ook soortgelijke vleesproducten liggen van anderen. Het is dan niet meer vast te stellen welk product van u is. Vermenging kan worden voorkomen door de goederen zodanig te markeren dat zij voor beide partijen te identificeren zijn als van u afkomstig. Dit kan bijvoorbeeld door te werken met serienummers en door op een duidelijk herkenbare manier te verpakken. Zijn de goederen niet (meer) identificeerbaar, dan kan geen beroep meer worden gedaan op het eigendomsvoorbehoud.

Het eigendomsvoorbehoud blijft wel gelden als de koper failliet gaat. De curator moet de verkoper dan in de gelegenheid stellen om de goederen terug te halen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het eigendomsvoorbehoud tijdig en op de juiste manier is bedongen en zich geen van de hierboven omschreven gevallen voordoet. Ook is het van belang om op tijd contact met de curator op te nemen, voordat de goederen door hem worden verkocht. Snel handelen is hier dus van belang.

Kortom, een eigendomsvoorbehoud kan u een zekerheid bieden, mits op de juiste wijze met de klant afgesproken en vastgelegd.

Logo Smit en smit advocaten_Klein

Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
www.smitensmitadvocaten.nl
info@smitensmitadvocaten.nl

Dossiers
Lees ook
Transitievergoeding

Transitievergoeding

Het uitgangspunt in de wet is dat iedere werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, recht heeft op een transitievergoeding. Dit geldt niet als de werknemer ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld. De lat voor ernstige verwijtbaarheid ligt echter hoog.

Ontslag op staande voet door ‘diefstal’?

Ontslag op staande voet door ‘diefstal’?

Als werkgever kunt u met een werknemer die zonder toestemming geld of goederen van u steelt worden geconfronteerd. De vraag is dan of u de betreffende werknemer op staande voet mag ontslaan.

Aansprakelijkheid van de werkgever strekt ver

Aansprakelijkheid van de werkgever strekt ver

Een werkgever dient zich als ‘een goed werkgever’ te gedragen tegenover zijn werknemers om aansprakelijkheid te voorkomen. Dit begrip is op zichzelf niet heel duidelijk omschreven in de wet, maar in de rechtspraak is er veel over geschreven.