Geborgde werkwijze

Klare Taal 149_Jongeren

Vanwege de risico's van alcoholhoudende drank voor jongeren dienen alle betrokken ketenpartners ervan op de hoogte zijn dat er een leeftijdsgebonden product wordt verhandeld en dat bij aflevering de leeftijd van de koper gecontroleerd moet worden. Om die reden eist de wijzigingswet van iedere verkoper op afstand van alcoholhoudende drank een geborgde werkwijze (document), die borgt dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het door de koper opgegeven adres of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie alcohol wordt afgeleverd, wordt vastgesteld aan de hand van een geldig identificatiebewijs. De verkoper is verantwoordelijk voor vaststelling van de leeftijd, ook als een derde - een bezorgdienst - de drank aflevert. Het is aan de verkoper om hierover met zijn ketenpartijen, waaronder bezorgdiensten, afspraken te maken en deze vast te leggen in zijn geborgde werkwijze.

Indien de afspraken tussen verkopers en hun ketenpartijen onvoldoende effectief blijken, dan kan in het Alcoholbesluit een verbod voor ketenpartijen worden opgenomen om in strijd met de geborgde werkwijze van de verkoper te handelen bij het vervoeren en afleveren van de alcoholhoudende drank.

De geborgde werkwijze zal het volgende moeten beschrijven:

 • hoe de verkoper op afstand de leeftijdsgrens bewaakt bij iedere overdracht van de alcoholhoudende drank tussen verschillende ketenpartijen van verzending tot en met aflevering,
 • op welke manier de verkoper op afstand ervoor zorgt dat de alcoholhoudende drank alleen wordt afgeleverd aan meerderjarigen en op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt,
 • hoe de verkoper op afstand ervoor zorgt dat de actuele geborgde werkwijze bekend en inzichtelijk is voor diegenen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de verkoper op afstand, en
 • op welke wijze de verkoper op afstand ten minste eens per jaar een onderzoek uitvoert naar de uitvoering van de geborgde werkwijze en de voor hem geldende verplichtingen en eventueel geconstateerde tekortkomingen corrigeert.

Verder dient de verkoper op afstand ervoor te zorgen dat de geborgde werkwijze op elk moment actueel en opvraagbaar is voor controle. De NVWA zal er onder meer op toezien dat een verkoper op afstand geen alcoholhoudende drank aanbiedt of verstrekt, indien hij geen leeftijdsverificatiesysteem hanteert dat aan de eisen voldoet of indien hij niet beschikt over een geborgde werkwijze of deze niet toepast. De NVWA zal optreden als er sprake is van een overtreding. Uiterlijk 1 juni zal de NVWA het interventiebeleid publiceren en plaatsen op haar website.

Het is aan de verkoper om de geborgde werkwijze op te stellen. Hij is vrij om een eigen geborgde werkwijze op te stellen. De SlijtersUnie heeft het voortouw genomen in het maken van het onderstaande modeldocument 'geborgde werkwijze' dat verkopers kan helpen bij het opstellen van hun geborgde werkwijze. Hierdoor kan de regeldruk voor het opstellen van een geborgde werkwijze voor verkopers beperkt blijven.

Voorbeeld geborgde werkwijze

[Datum invullen]

Het is voor [invullen naam slijterij] van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. [invullen naam slijterij] wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop [invullen naam slijterij] invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

 • het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
 • de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
 • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Omschrijf hier de geldende interne processen om te komen tot een goede naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop op afstand van alcohol. Denk hierbij aan:

 • De instructies die gelden voor bezorgers (handboeken).
 • De markering van leeftijdgebonden producten, zodat de bezorgers direct weten dat er alcohol wordt bezorgd.
 • Het gebruik van het NIX18-logo op de afleverbon, zodat de bezorgers weten dat er een leeftijdscontrole moet plaatsvinden.
 • Het eventuele gebruik van technische hulpmiddelen.
 • De communicatie richting de consument, bijvoorbeeld door gebruik van het NIX18-logo in de online omgeving.
 • De wijze waarop wordt voldaan aan de verplichting om bij iedere aankoop op afstand te melden dat, naast op het aankoopmoment, ook bij de aflevering van de alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger wordt gecontroleerd.

2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Omschrijf hier op welke manier medewerkers worden getraind en op welke wijze medewerkers worden geïnformeerd over de consequenties van het niet naleven van de afspraken. Denk hierbij aan:

 • Het volgen van de e-learning ‘Soms moet je nee verkopen’. Bezorgers dienen namelijk hetzelfde kennisniveau te hebben als kassamedewerkers.
 • Overige trainingen, bijvoorbeeld inwerktrajecten of teamavonden.
 • Eventuele aandacht voor NIX18 op intranet, in nieuwsberichten, etc.

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Minimaal één keer per jaar moet onderzoek worden gedaan naar de uitvoering van de geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen. Het gaat hierbij zowel om de uitvoering door eigen personeel als eventuele externe partijen waarmee wordt samengewerkt. Omschrijf hier op welke wijze jullie controleren of medewerkers of externe partijen zich houden aan de gemaakte afspraken. Denk hierbij aan:

 • De inzet van zelfcontroles.
 • De corrigerende maatregelen die worden genomen indien medewerkers (of externe partijen) zich niet houden aan de afspraken.

Dit is een bericht van de Koninklijke SlijtersUnie uit Klare Taal. Lees hier de meest recente uitgave van Klare Taal nummer 150.

Klare Taal 150

Dossiers
Lees ook
Kansen door corona

Kansen door corona

Kansen door corona is een tegendraads boek dat de positieve effecten van de coronacrisis behandelt. Met dit boek brengen Tom Sleeuwaert en Jan Anton Brouwer hulde aan de creativiteit die de coronacrisis aangewakkerd heeft.

Actuele trends in de foodbranche volgens SBB

Actuele trends in de foodbranche volgens SBB

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft een trendrapport uitgebracht voor de sector Voedsel, Groen en Gastvrij. SBB signaleert onder andere bewust consu(mind)eren met plantaardige vleesvervangers en E-business voor bakkerijen en slagerijen.

Veiligheid

Veiligheid

Vertrouwen en veiligheid vormen de basis van een effectief team. Hetzelfde geldt voor bedrijven. Kort gezegd: geen gevoel van veiligheid, geen succes. Mijn praktijk laat zien dat mensen zich niet altijd veilig voelen in hun team of bedrijf, met alle gevolgen van dien.